In cart Not available Out of stock

Hin Phaeton - Հին Ֆայտոն
Music: Khachatur Avetisyan
Lyrics: G.Hovhannisyan
Artist: Ruben Matevosyan
1986

Lyrics

Հին ֆայտոնով կանցնեմ նորից,
Իմ մանկության հին թաղերով,
Սիրտս լցված քո կարոտից,
Լցված անուշ տաղերով,
Սիրտս լցված քո կարոտով,
Լցված անուշ տաղերով:
Հին ֆայտոնը զուռնի շախով
Լցված կարոտ երգիս պես,
Հեռուներից երգիս թևով
Կգա նորից դեպի քեզ:
Քեզ տեսնելը ինձ կյանք է միշտ
Երգիչների սիրո լար
Վարպետների քաղաք Գյումրի
Վարպետներիդ պես արդար: